OGNIK 

SALA EDUKACYJNA OGNIK

       Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żninie realizując zadanie Rządowego programu „Bezpieczna+” z dniem 14 grudnia 2018 r. otworzył salę edukacyjną „Ognik” zlokalizowaną w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, ul. Dąbrowskiego 14.

    W sali edukacyjnej „Ognik” realizowane będą praktyczne zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla grup przedszkolnych oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych. Współpraca ze szkołami oraz prowadzenie zajęć dla dzieci, podczas których będą zapoznawać się z zagrożeniami oraz zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ma kluczowe znaczenie dla jakości edukacji najmłodszych. Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią.

  Prewencja prowadzona przez wykwalifikowanych strażaków w odpowiednio zaaranżowanej i przystosowanej sali edukacyjnej oraz dostosowanej do wieku rozwojowego uczniów formie (zabawa, ćwiczenia, prezentacja) na pewno przyczyni się do ograniczenia liczby ofiar i poszkodowanych podczas różnego rodzaju zdarzeń związanych z pożarami i miejscowymi zagrożeniami. Prezentacja zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, umiejętność alarmowania oraz wykorzystanie znaków ostrzegawczych i informacyjnych do celów ewakuacji z zagrożonych obiektów pozwolą nie tylko zapobiegać zagrożeniom, ale też sprawnie działać, kiedy zagrożenia już wystąpią.

Zachęcamy do udziału w zajęciach w sali edukacyjnej „Ognik”

• Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki. W godzinach pomiędzy 9.00 a 14.00.
Czas trwania zajęć to ok. 90 minut.

• Uzgodnienia terminu należy dokonać telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Żninie ; telefon kontaktowy: (52) 30 33 450 (w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30)

• Należy bezwzględnie przestrzegać zasady pozostawiania okryć wierzchnich i zmiany obuwia w szatni.

Prosimy o zapoznanie się z zapisami regulaminu sali edukacyjnej OGNIK Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie oraz pobranie i wypełnienie karty z wycieczki; dostępnych na stronie internetowej tutejszej Komendy w zakładce OGNIK.