Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej 
w Komendaie Powiatowej PSP w Żninie

Wyniki VI etapu

W dniu 31 sierpnia 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie odbyła się uroczysta zmiana służby, podczas której oficjalnie pożegnani zostali dwaj funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo-gaśniczej w Żninie 
st. ogn. Radosław Napierała oraz asp. sztab. Krzysztof Serafin, którzy podjęli decyzję o odejściu na zaopatrzenie emerytalne.
Przy okazji uroczystości bryg. Waldemar Ulatowski – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego odebrał z rąk Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie st. bryg. Grzegorza Rutkowskiego nagrodę jubileuszową z okazji 25 lat pracy i służby.


Kontrola obozu harcerskiego w Smerzynie

W dniu 03.07.2020 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Żninie przeprowadzili kontrolę obozu harcerskiego w Smerzynie na terenie którego organizowane będą obozowiska. Podczas kontroli sprawdzono dokumentację obozu, prawidłowość oznakowania dróg ewakuacyjnych, punktów ppoż., miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsc wyznaczonych do palenia ognisk oraz miejsc lokalizacji butli z gazem.

W dniach 06, 13 i 20.07.2020 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Żninie przeprowadzili praktyczne sprawdzenie organizacji warunków ewakuacji oraz przeprowadzono pogadankę z uczestnikami na temat bezpiecznych zachowań podczas burzy i bezpieczeństwa nad wodą na obozie harcerskim w Smerzynie, w których uczestniczyło ok. 250 osób.
Tekst i zdjęcia kpt. Wrzesiński Mirosław 

Ćwiczenia na obszarach leśnych 
14-16 lipiec 2020

W związku z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie we współpracy między powiatowej z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie oraz Nadleśnictwem Gołąbki przeprowadziła w dniach 14-16 lipca ćwiczenia na obszarach leśnych. W ćwiczeniach brali udział strażacy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych z w/w powiatów oraz przedstawiciele Lasów Państwowych. Przeprowadzając ćwiczenia w Nadleśnictwie Gołąbki strażacy zapoznali się z rozmieszczeniem punktów czerpania wody zorganizowanymi dla przeciwpożarowego zabezpieczenia lasów oraz przeprowadzono ćwiczenia praktyczne. Powyższe czynności mają na celu m.in. określenie stanu i poprawę dróg, dojazdów pożarowych oraz lokalizację punktów czerpania wody i pozyskiwania z nich wody do celów gaśniczych.


ćwiczenia - cementownia "Kujawy" 
13-07-2020

W dniu 13 lipca 2020 roku odbyły się ćwiczenia zgrywające na terenie cementowni „Kujawy” należącej do grupy „LafargeHolcim. W ćwiczeniach wzięły udział zastępy z JRG Żnin, OSP Barcin, OSP Piechcin, OSP Gąsawa oraz OSP Złotniki. Głównym założeniem było sprawdzenie czy w przypadku awarii pompowni pożarowej zasilającej wewnętrzną instalację hydrantową, możliwe jest zbudowanie układu pompowo-wężowego zapewniającego wydajność min. 5.000 l/min, wykorzystując wyłącznie zbiornik wody zlokalizowany na terenie zakładu. Pomimo, iż w ćwiczeniach zostały zaangażowane stosunkowo niewielkie siły i środki - cel został zrealizowany, założona wydajność utrzymana a ciągłość w podawaniu prądów wody z działek wodno-pianowych została zachowana. Kolejnym elementem, który przećwiczono jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej, było wdrażanie przez pracowników zakładu procedur na wypadek wystąpienia pożaru. Ćwiczeniom przyglądali się Komendant Powiatowy PSP w Żninie st. bryg. Grzegorz Rutkowski oraz dyrektor cementowni „Kujawy” Marek Michalski, którzy podczas podsumowania ćwiczeń przekazali informacje o funkcjonowaniu zakładu, podkreślając jednocześnie zaangażowanie i skuteczność pracowników oraz strażaków w działaniach. Po zakończonych ćwiczeniach, dyrektor cementowni zaprosił uczestników na poczęstunek.


Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Mając na względzie propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski oraz chęć wyróżnienia społeczności lokalnej najbardziej aktywnej w danym województwie możliwe jest uzyskanie dotacji na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1. Przedmiotem dofinansowania w maksymalnej wysokości 800 000 zł jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez jednostki ochotniczych straży pożarnych.
2. Warunkiem otrzymania środków finansowych, o których mowa w pkt1, jest uzyskanie najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w gminie do 20 tysięcy mieszkańców w danym województwie.
3. W każdym województwie dofinansowanie może uzyskać tylko jedna jednostka ochotniczej straży pożarnej.
4. W przypadku uzyskania najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w więcej niż jednej gminie w danym województwie będą brane pod uwagę:
a) liczba wyjazdów jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu danej gminy w roku 2019,
b) liczba strażaków mogących brać czynny udział w działaniach
ratowniczych (posiadających odpowiednie przeszkolenie, wiek i badania lekarskie) na dzień 31 grudnia 2019 roku,
c) dyspozycyjność określana jako ilość przypadków, w których jednostka pomimo dysponowania jej nie wyjechała do zdarzenia.
5. Do wyznaczenia jednostki ubiegającej się o dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1, upoważniony jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu z zarządem gminy.
6. Dokumenty aplikujące o dofinansowanie powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS.
7. Przyznane dotacje dla 16 jednostek ochotniczych straży pożarnych będą realizowane w zakresie wnioskowania, zawarcia umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z procedurami:
a) dokumentem „Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku”, zatwierdzonym w dniu 8 kwietnia 2020 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
b) dokumentem „Tryb i zasady udzielania dotacji z budżetu państwa na zadanie publiczne pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.

Przedmiotowe wytyczne stanowią załącznik do w/w procedur.

Lokalizacja i stan punktów czerpania wody do pożarów na terenach leśnych.

W związku z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka Komenda Powiatowa PSP w Żninie przeprowadziła w miesiącach maj i czerwiec czynności na obszarach leśnych. Przeprowadzając kontrole operacyjne oraz ćwiczenia w Nadleśnictwie Gołąbki zwiększa się tym samym bezpieczeństwo pożarowe. Narastający w ostatnim czasie stopień zagrożenia pożarowego na terenach zalesionych oraz powstające pożary zmuszają do prewencyjnego działania Państwową Straż Pożarną oraz Lasy Państwowe. Powyższe czynności mają na celu m.in. określenie stanu i poprawę dróg i dojazdów pożarowych. Poprzez ćwiczenia lokalizuje się źródła takie jak punkty czerpania wody i hydranty oraz możliwość pozyskania z nich środka gaśniczego. Kontroli poddawane jest również wyposażenie baz sprzętu do gaszenia pożarów w lasach.

Tekst i zdjęcia: kpt. Wrzesiński Mirosław 


Dostarczamy żywność

W dniu 24 czerwca 2020 roku, strażacy OSP Żnin zostali zadysponowani do dostarczenia żywności osobom przebywającym na domowej kwarantannie. Jednostka została wyznaczona do dostarczania żywności na terenie gminy. Żywność została przygotowana przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej i przekazana strażakom w celu dostarczenia dla osób potrzebujących. 


BEZPIECZNE WAKACJE 2020

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, mimo
trwającego stanu epidemiologicznego, jak co roku przygotowuje się do kampanii związanej z bezpieczeństwem w okresie wakacyjnym. Dotyczy to akcji społecznych jak i przygotowania oraz sprawdzenia stanu i gotowości sprzętu i mobilizację jednostek OSP współpracujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W okresie przygotowawczym funkcjonariusze Komendy Powiatowej uczestniczyli w rozpoznaniu podmiotów prowadzących działalność wypoczynkową w których przewidywany jest wypoczynek dzieci imłodzieży. Obiekty i tereny zostały sprawdzone pod kątem wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Okres wakacyjny to przede wszystkim czas zabawy i odpoczynku. Każdy z nas ma swój pomysł i sposób na spędzenie wolnego czasu. Jedni udają się na rodzinne wyjazdy, inni wybierają wyjazdy zorganizowane takie jak kolonie lub wczasy. Ważne jest jednak, by w
każdym miejscu pamiętać o bezpieczeństwie i zachowaniu odpowiedniej ostrożności. Przebywając nad morzem, jeziorem czy rzeką, w górach, na spacerze w lesie czy na wyjeździe rowerem zawsze warto pamiętać aby bezpieczeństwo stawiać na pierwszym miejscu.

Dlatego zachęcamy do obejrzenia filmu, jaki został zamieszczony pod linkiem  i przypomnieć sobie informacje o bezpiecznym spędzaniu wakacyjnego czasu. 

KOMUNIKAT 

Dodatek dla funkcjonariuszy dłużej pozostających w służbie

– Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.


Dostarczamy żywność.

W dniu 4 maja 2020 roku, strażacy OSP Żnin zostali zadysponowani do dostarczenia żywności osobom przebywającym na domowej kwarantannie.
Jednostka została wyznaczona do dostarczania żywności na terenie gminy. Żywność została przygotowana przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej i przekazana strażakom w celu dostarczenia dla osób potrzebujących. 
Dnia 4 maja 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Był on także okazją do awansowania na wyższe stopnie służbowe następujących funkcjonariuszy:
asp. sztab. Krzysztofa Serafina
asp. Daniela Osmańskiego
asp. Tomasza Szmyta
st.ogn. Jacka Krupińskiego
ogn. Huberta Kapsa
st. sekc. Wojciecha Chmielewskiego
sekc. Olgę Bursztyńską
Komendant Powiatowy st. bryg. Grzegorz Rutkowski pogratulował awansowanym, przekazał także wyrazy uznania wszystkim strażakom i pracownikom KPPSP Żnin.
Z uwagli na okoliczności uroczystości odbyły się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.


W dniu 2 maja 2020 roku funkcjonariusze KP PSP w Żninie dokonali w czasie uroczystej zbiórki podniesienia flagi państwowej, pomimo obostrzeń związanych z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Uroczysta zbiórka związana była z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.


Msza w intencji polskich strażaków on-line z Krakowa

W celu godnego uczczenia Dnia Strażaka w warunkach społecznej izolacji, w dniu 4 maja 2020 r., o godz. 12.00, w Bazylice p.w. Św. Floriana w Krakowie dbędzie się Msza św. w intencji polskich strażaków — on-line — pod przewodnictwem ks. Abpa Marka Jędraszewskiego – Metropolity Krakowskiego.

Dostęp do transmisji za pośrednictwem strony internetowej: www.swflorian.net

W dniu 9 kwietnia 2020 roku funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dokonał przewozu próbek Covid-19 z Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie, Nowego Szpitala w Szubinie oraz z Zakładu Karnego w Potulicach do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. 

Transport próbek.

W dniu 8 kwietnia 2020 roku funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dokonał przewozu próbek Covid-19 z Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Zdjęcia KP PSP Żnin 
W dniach 6 i 7 kwietnia 2020 roku,
strażacy OSP Żnin oraz OSP Janowiec Wlkp. zostali zadysponowani do dostarczenia żywności osobom przebywającym na domowej kwarantannie. Jednostki zostały wyznaczone do dostarczania żywności na terenie swoich
gmin. Żywność została przygotowana przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej i przekazana strażakom w celu dostarczenia dla osób potrzebujących.

Druhowie OSP Żnin niosą pomoc.

W dniu 30 marca 2020 roku, strażacy OSP Żnin zostali zadysponowani do dostarczenia żywności osobie przebywającej na domowej kwarantannie. Jednostka OSP Żnin została wyznaczona do dostarczania żywności na terenie gminy Żnin. Żywność została przygotowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie i przekazana strażakom w celu dostarczenia dla osoby potrzebującej.
Zdjęcie OSP Żnin.

Pomoc Żnińskich strażaków w walce z Koronawirusem.


30 marca 2020 r. w odpowiedzi na prośbę Dyrekcji Pałuckiego
Centrum Zdrowia w Żninie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żninie zdecydował o użyczeniu namiotu szkieletowego znajdującego się na wyposażeniu KP PSP w Żninie. Tego samego dnia funkcjonariusze PSP w Żninie rozstawili namiot na terenie żnińskiego szpitala. Ma on pełnić funkcję „polowej izby przyjęć” – odbywać się w nim będzie wstępny wywiad z pacjentami przyjmowanymi do szpitala. Takie działanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów a także personelu szpitala w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią Koronawirusa. Namiot został rozstawiony w bliskiej odległości od miejsca stacjonowania karetek pogotowia.
Ozonowanie pojazdów KP PSP Żnin 

W dniach 23 i 24 marca 2020 roku firma AUTO BAUZA ze Żnina zaproponowała przeprowadzenie profesjonalnego OZONOWANIA we wszystkich pojazdach będących na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Właściciel wykonał usługę bezpłatnie w ramach wzajemnej współpracy oraz w walce z Koronawirusem.


STOP pożarom traw. Rusza kampania!

więcej na:   www.stoppozaromtraw.pl


1.  Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z zagrożeniem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2, w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia przez kontakt bezpośredni z innymi osobami, zaleca się, aby sprawy w komendzie realizować za pomocą środków komunikacji telefonicznej lub elektronicznej:  e-mail znin@kujawy.psp.gov.pl   

2. Wytyczne dla OSP czytaj więcej  

3. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? gov.pl/web/koronawirus

4. Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla seniorów: bit.ly/zaleceniaGIS

5. Alert RCB – ostrzeżenie o koronowirusie: https://rcb.gov.pl/alert-rcb-ostrzezenie-o-koronawirusie/

6. Ministerstwo Zdrowia: Koronawirus – co musisz wiedzieć? https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zajęcia na sali edukacyjnej Ognik zostają wstrzymane do odwołania.

Podsumowanie roku 2019 

W dniu 6 lutego br. w siedzibie KPPSP Żnin odbyło się tradycyjne podsumowanie działalności strażaków powiatu żnińskiego za rok ubiegły. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Jacek Kaczmarek, starosta żniński Zbigniew Jaszczuk, przewodnicząca rady powiatu Józefa Błajet, oraz przedstawiciele służb współpracujących ze żnińskimi strażakami, a także przedstawiciele jednostek samorządowych z terenu powiatu. Komendant Powiatowy st. bryg Grzegorz Rutkowski omówił działalność PSP w Żninie za rok 2019, oraz przedstawił założenia do zrealizowania w roku bieżącym.
Podczas spotkania uczestnicy mogli wymienić między sobą informację oraz poglądy związane z ogólnym bezpieczeństwem powiatu żnińskiego.


Szkolenie medyczne dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie

W dniu 22 stycznia 2020 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, pod kierownictwem bryg. Pawła Filipiaka i mł. asp. Daniela Osmańskiego przeprowadzili instruktaż udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz omówili tematy zachowania bezpieczeństwa w okresie wypoczynku zimowego. Słuchaczami byli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie w liczbie około 60 wraz z nauczycielami i opiekunami.
 Dodatkową atrakcją podnoszącą walory przeprowadanych lekcji była obecność maskotki strażaka z KPPSP Żnin.

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych. 


W dniu 5 stycznia 2020 roku z inicjatywy Starosty Żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka oraz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żninie odbyło się kolejne już spotkanie opłatkowo – noworoczne. Wydarzenie zostało zorganizowane w „Zielonym Zakątku” w Skórkach. W spotkaniu, poza organizatorami, udział wzięli: Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jacek Kaczmarek, funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Żninie wraz z Komendantem Powiatowym st. bryg. Grzegorzem Rutkowskim, księża, samorządowcy z terenu powiatu, Druhowie OSP oraz zaproszeni goście. Tradycją corocznych spotkań jest składanie sobie życzeń noworocznych oraz wyróżnianie pamiątkowymi statuetkami seniorów pożarnictwa. W tym roku uhonorowano 8 członków OSP i 1 emeryta PSP. 

Nowi "mieszkańcy" Żnińskiego OgnikaW dniu 17 grudnia 2019 roku w sali edukacyjnej Ognik w Żninie miało miejsce przekazanie pomocy dydaktycznych w postaci maskotek edukacyjnych. Darczyńcą była firma Lafarge - Holcim Kujawy reprezentowana przez Dyrektora Marka Michalskiego. Maskotki w postaci strażaka, oraz psa ratownika będą stałym wyposażeniem prężnie działającego od roku „Ognika”. W imieniu strażaków odebrali je Komendant Powiatowy PSP w Żninie st. bryg. Grzegorz Rutkowski wraz z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Sławomirem Herbowskim, oraz Starostą Żnińskim Zbigniewem Jaszczukiem. Nowi „mieszkańcy” Żnińskiej remizy największe wrażenie zrobili na grupie przedszkolnej Biedronki, oraz Misie z Przedszkola Niepublicznego „U Boba”.

Ruchome maskotki mają świetne walory edukacyjne, są głęboko zapamiętywane przez dzieci, a jeśli przy okazji zabawy uczymy zasad bezpiecznego zachowania wychodzi to na dobre nam wszystkim. - powiedział Komendant Rutkowski

Spotkanie szkoleniowe dla naczelników jednostek OSP.

W dniu 10 grudnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Żninie odbyło się spotkanie szkoleniowe przeznaczone dla naczelników jednostek OSP z powiatu żnińskiego. W spotkaniu wzięli udział Komendant Powiatowy PSP w Żninie st. bryg. Grzegorz Rutkowski wraz ze swoim zastępcą bryg. Pawłem Filipiakiem oraz kadra KP PSP w Żninie.
Poruszono wiele spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP, przekazano informacje na temat prowadzonych w roku 2019 szkoleń strażaków – ochotników oraz poinformowano o planowanych szkoleniach na rok 2020. Licznie przybyłym strażakom, przekazano istotne informacje na temat zasad dofinansowywania jednostek OSP.
Wśród poruszanych tematów, odniesiono się do pożarów i innych zdarzeń, mających miejsce w budynkach mieszkalnych. Przeprowadzono również wykład dotyczący treści związanych z ogólnopolską kampanią edukacyjno–informacyjną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.


W dniu dzisiejszym tj. 27.11.2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Żninie odbyło się spotkanie z zaproszonymi osobami w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. W śród obecnych gości byli przedstawiciele reprezętujące takie instytucje jak: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gąsawa i Rogowo, Państwowy Inspektor Sanitarny Żnin, Starostwo Żnin, Urząd Gminy Żnin, Gąsawa, Łabiszyn, Policja Żnin, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Żnin, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Żnin, Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o. o. Żnin, Sołectwo Piechcin, Spółdzielnia Mieszkaniowa Żnin oraz „KUJAWY” Barcin, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Janowiec Wlkp. 
Podczas spotkania przedstawiono statystykę związaną z pożarami zwłaszcza dot. budynków mieszkalnych. Przypomniano o grupach występujących pożarów oraz zasadach postępowania w czasie ich wystąpienia. Głównym elementem konferencji było jednak przypomnienie mitów i zagrożeń jakie niesie TLENEK WĘGLA oraz możliwości zapobiegania zagrożeń z nim związanych. Przedstawiono czujkę „czadu” oraz omówiono możliwości i miejsca ich montażu. 
Przedstawiciele Komendy podzielili się własnymi doświadczeniami z lat pełnienia służby, dzięki czemu z powodzeniem zrealizowana jest kampania informacyjna o zagrożeniach oraz promowane są zasady bezpiecznego zachowania się w obliczu zagrożeń. Przez cały sezon strażacy prowadzą szkolenia i spotkania informacyjne z tej tematyki.

                                 więcej

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

UMIN pojedzie do akcji...

16 listopada 2019 roku w kościele pw. Św. Mikołaja w Gąsawie odbyła się msza święta w intencji naszego przedwcześnie zmarłego kolegi z-cy Komendanta Powiatowego w stanie spoczynku bryg. Jarosława Umińskiego. Wydarzenie to powiązane było z uroczystym nadaniem imienia „Umin” dla pojazdu pożarniczego służącego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żninie. Mszę odprawił kapelan żnińskich strażaków ks. Piotr Gogolewski.

zdjęcia

W dniu 11 listopada 2019 roku odbyła się przed siedzibą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie uroczysta zmiana służby z okazji Święta Niepodległości.
Dokonano uroczystego podniesienia flagi przy dźwiękach Hymnu Narodowego oraz odczytano list Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Leszka Suskiego.

Święto było okazją do awansu na wyższe stopnie służbowe. Awans na stopień młodszy ogniomistrz otrzymał starszy sekcyjny Tomasz Łysy.

29 października 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie druhowie ochotnicy powiatu żnińskiego ukończyli szkolenie podstawowe strażaków ratowników.


Szkolenie odbyło się w trzech etapach
Pierwszym etapem były zajęcia teoretyczne które odbywały się w sali wykładowej Komendy Powiatowej PSP w Żninie.

Etap drugi obejmował zajęcia praktyczne prowadzone na placu komendy, oraz na terenie dwóch zaprzyjaźnionych ze żnińskimi strażakami obiektach. Pierwszym był zakład Kapral-Car z siedzibą w Mamliczu gdzie adepci sztuki pożarniczej uczyli się uwalniać osoby poszkodowane z wraków pojazdów podczas wypadków komunikacyjnych. Drugi obiekt leżący na terenie firmy Danko w Sobiejuchach służył do ćwiczenia i doskonalenia zachowań podczas pożarów obiektów budowlanych. W ramach szkolenia praktycznego przyszli strażacy musieli odbyć także ćwiczenia w komorze dymowej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Ostatnim etapem był egzamin który odbył się 29 października na terenie KPPSP Żnin.


W dniach od 16 listopada do 8 grudnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Żninie odbędzie się Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i re-certyfikacja. Wszystkich chętnych zapraszamy do podnoszenia kwalifikacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do sekretariatu KP PSP w Żninie do 8.11.2019 r.
Dokumenty do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie KP PSP Żnin

Pobierz pliki


W dniu 27 września 2019 roku Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak powołał z dniem 1 października 2019 roku bryg. Pawła Filipiaka na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.
Bryg. Paweł Filipiak po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w 2001 roku skierowany został do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Nakle n/Notecią na stanowisko dowódca zastępu. Od października 2004 roku pełni służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Przez lata służby zajmował stanowiska służbowe w systemie zmianowym oraz codziennym, zdobywając tym samym duże doświadczenie oraz obszerną wiedzę z zakresu pożarnictwa. Od kwietnia br. pełnił obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.


W dniu 30 września 2019 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żninie st. bryg. Grzegorz Rutkowski podczas uroczystej zmiany służby wręczył awanse na wyższe stanowiska służbowe następującym strażakom:
mł. ogn. Hubertowi Kapsa
mł. ogn. Krzysztofowi Piweckiemu
ogn. Tomaszowi Witkowskiemu
st. sekc. Michałowi Maciejewskiemu
sekc. Wojciechowi Chmielewskiemu.

Z dniem 1 października br. mianował na stanowisko Naczelnika Wydziału Operacyjno – szkoleniowego bryg. Waldemara Ulatowskiego oraz powierzył obowiązki na stanowisku dowódcy zmiany kpt. Damianowi Kapczyńskiemu.

         więcej 

Zapraszamy do zapoznania się z listem Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w MSWiA dotyczącego możliwości dodatkowego finansowania jednostek OSP.


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 
14 września 2019 r. zmarł nagle bryg. w st. spocz. Jarosław Umiński – w latach 2010-2017 Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

Rodzinie oraz najbliższym składamy wyrazy współczucia.


Pierwsza pomoc z młodzieżą z Białorusi.

W dniu 23.08.2019 r. strażacy KP PSP Żnin uczestniczyli w Ośrodku Wypoczynkowym w Wiktorowie w spotkaniu z młodzieżą z Białorusi, podczas którego przedstawiono zasady udzielania pierwszej pomocy w wybranych stanach zagrożenia życia. 
Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, podczas których wykorzystano do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej manekiny. Strażacy zademonstrowali między innymi sposoby postępowania z osobą z napadem epilepsji oraz w sytuacji zadławienia. Wybrane elementy pierwszej pomocy uczestnicy mogli przećwiczyć między sobą. 
Inicjatorem pobytu w Polsce 50 – osobowej grupy młodzieży białoruskiej ze Szkoły Języka Polskiego w Baranowiczach była fundacja Młoda Europa z Bydgoszczy. 

                                                                       więcej

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku


Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.


Las 2019

29 maja 2019 roku w godzinach 11.00-14.00, na obszarach leśnych Nadleśnictwa Szubin, leśnictwo Załachowo przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów powiatu żnińskiego, bydgoskiego, nakielskiego i mogileńskiego


W kolejce po życie!

Czy wiesz, że pogotowie energetyczne, gazowe, ciepłownicze, kanalizacyjne, straż miejska, służby ratunkowe nad wodą i w górach to instytucje, które MAJĄ SWÓJ OSOBNY ZGŁOSZENIOWY NUMER TELEFONU ?!!!

Pamiętaj! Numer alarmowy 112 służy tylko w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia,

W 2018 roku w naszym województwie było ponad milion czterysta tysięcy zgłoszeń pod numer 112. Ponad 76% było fałszywych, złośliwych, anulowanych… Numer alarmowy 112 służy tylko w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

Nie blokuj! 112 - kolejka po życie!

Organizator kampanii: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Patron medialny – Polskie Radio PiK www.radiopik.pl
https://www.facebook.com/cprbydgoszcz/
Numery telefonów alarmowych:

· 112 – Telefon alarmowy

· 998 –  Straż Pożarna