Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszyW czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność". 

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę


Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.
W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.


Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. .Ćwiczenia - SALINEX 

W dniu 25 października 2018 roku na terenie zakładu dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej SALINEX Sp. z o.o. ul. Gazowa 14 w Piechcinie, zgodnie z Rozkazem Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, odbyły się ćwiczenia praktyczne dla sił i środków ochrony przeciwpożarowej przewidzianych do działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
       W ćwiczeniach brały udział siły i środki z terenu powiatu żnińskiego i inowrocławskiego. Scenariusz ćwiczeń zakładał, iż doszło do rozszczelnienia się cysterny z propan – butanem podczas jej rozładunku a następnie do zapalenia wydobywającego się z niej gazu. W wyniku tego zdarzenia doszło do silnego nagrzewania się dennic zbiorników magazynowych. Celem działań było ograniczenie wpływu promieniowania cieplnego i skuteczne chłodzenie dennic i płaszcza zbiorników. W działaniach brało udział 16 zastępów gaśniczych oraz 80 ratowników. Zamiar taktyczny zakładał podanie 4 prądów wody z działek przenośnych oraz postawienie kurtyn wodnych. Zadanie udało się przez zamierzony okres czasu, zrealizować. Równolegle do prowadzonych działań związanych z podawaniem intensywnych prądów wody, dokonano ewakuacji uczniów i pracowników pobliskiej szkoły.

autor tekstu: mł.bryg. W. Ulatowski, zdjęcia: KP PSP Żnin.


Jubileusz 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie 

20 października 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Barcinie obchodziła jubileusz 150-lecia jednostki. Przypadł on w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, więc i sama uroczystość miała podniosły charakter.

        Gospodarzami uroczystości jubileuszowych byli: Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie druh Bogdan Makowski oraz Burmistrz Barcina Michał Pęziak. To ważne dla lokalnej społeczności wydarzenie, zaszczycili swoją obecnością: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Kierzek, Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu, druh Zdzisław Dąbrowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żninie st. bryg. Grzegorz Rutkowski, oraz wielu innych znamienitych gości, którzy od lat wspierają działalność barcińskich strażaków ochotników.
          Program uroczystości przewidywał m.in. mszę świętą odprawioną w intencji strażaków i ich rodzin, po której nastąpił przemarsz pododdziałów z kościoła do Miejskiego Domu Kultury w Barcinie, gdzie odbyła się oficjalna część jubileuszu. Przedstawiono rys historyczny barcińskiej jednostki oraz wręczono odznaczenia i podziękowania szczególnie wyróżniającym się druhom i druhnom. Zaproszeni goście uświetnili całą uroczystość swoimi wystąpieniami oraz przemówieniami. Zostały odczytane listy gratulacyjne, w których były zamieszczone życzenia i słowa uznania za pełnioną służbę dla strażaków OSP w Barcinie. 
       Zaprezentowana została również wystawa fotograficzna przedstawiająca barcińskich strażaków na przestrzeni minionych lat oraz makieta wizualizująca projekt nowej remizy. Ostatnim akcentem strażackiego święta był występ orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Kcyni.


Opracowanie: mł.bryg. Sławomir Reszkowski KP PSP Żnin
Zdjęcia: mł.asp. Daniel Osmański KP PSP Żnin

UROCZYSTE OTWARCIE REMIZY STRAŻACKIEJ DLA OSP ŻNIN 


W dniu 13 października 2018 roku o godz. 15 00 odbyło się uroczyste otwarcie Remizy Strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żninie. Wyremontowany i zmodernizowany budynek do niedawna służył strażakom Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, którzy w 2016 roku przenieśli się do nowej siedziby przy ul. Dąbrowskiego14. 
Po uroczystym podniesieniu flagi związkowej została przedstawiona krótka historia powstania OSP Żnin. Następnie głos zabrali zaproszeni goście między innymi Burmistrz Żnina Pan Robert Luchowski i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żninie Pan mgr inż. st. bryg. Grzegorz Rutkowski, którzy wraz z innymi gośćmi złożył na ręce Prezesa OSP Żnin Pana Marka Zwolankiewicza liczne gratulacje oraz okolicznościowe upominki. 

W dalszej części uroczystości siedziba została poświęcona przez ks. Tadeusza Nowaka Proboszcza parafii pod wezwaniem św. Floriana i ks. Piotra Gogolewskiego proboszcza parafii św. Mikołaja, w Gąsawie który jest kapelanem pałuckich strażaków.

Po ceremonii przecięcia wstęgi symbolizującej otwarcie remizy naczelnik OSP Żnin Pan Marek Zwolankiewicz zaprosił wszystkich zaproszonych gości i przybyłe delegacje do zwiedzania obiektu.

UROCZYSTE OBCHODY DNI GĄSAWY I JUBILEUSZ 110-LECIA OSP GĄSAWA

        Uroczyste obchody Dni Gąsawy połączone z jubileuszem 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsawie rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Mikołaja w Gąsawie w dniu 28.09.2018 r., po zakończeniu której uczestnicy przeszli na skwer pomiędzy kościołem i rynkiem, gdzie został odsłonięty i poświęcony obelisk poświęcony mieszkańcom z terenu gminy Gąsawa, walczących o wolność Ojczyzny.


PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA OSP Z POWIATU ŻNIŃSKIEGO- 
FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

       W miesiącach sierpniu i wrześniu 2018 roku na terenie poszczególnych gmin powiatu żnińskiego odbywały się uroczyste przekazania sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP. Sprzęt ten zakupiony został z Projektu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
  W przekazaniu sprzętu udział brali włodarze gmin, samorządowcy powiatowi i gminni, przedstawiciele Zarządów Gminnych ZOSP RP z terenu powiatu żnińskiego oraz kierownictwo Komendy.
Pokazy pierwszej pomocy na Pałuckich Targach Rolnych

W dniu 25 sierpnia 2018r.podczas Pałuckich Targów Rolnych Komenda Powiatowa PSP Żnin wraz z druhami OSP Piechcin brała udział w wspieraniu kampanii DKMS, w której to strażacy dołączyli do rejestru dawców szpiku oraz uczestniczono w oddaniu krwi w mobilnym punkcie pobierania z RCKiK Bydgoszcz.
Przy stanowisku Komendy Powiatowej PSP Żnin można było się zapoznać z zasadami udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia oraz sprawdzić swoje umiejętności na fantomach medycznych wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) czy też ewakuacje poszkodowanego.
MDP 2018

W dniach 05 – 15.08.2018 r. członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu żnińskiego (jednostki OSP Janowiec Wlkp. oraz OSP Żnin) wraz z opiekunami uczestniczyli w obozie szkoleniowym na terenie Harcerskiego Obozu Wypoczynkowego w Smerzynie gm. Łabiszyn. Organizacja letniego wypoczynku połączonego ze strażackim szkoleniem była możliwa dzięki finansowemu wsparciu ze środków Komendy Głównej PSP.

Sędzia-strażak z KP PSP Żnin uratował życie piłkarzowi

Sekcyjny mgr Marcin Liana służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełni od 2013 roku. Aktualnie zajmuje stanowisko młodszego ratownika. Sekcyjny Marcin Liana jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Przez 15 lat był nauczycielem wychowania fizycznego. Od 1999 roku jest sędzią piłki nożnej.


Szkolenie na obozie harcerskim

W miesiącach czerwcu i lipcu, strażacy ze żnińskiej Komendy, prowadzili działania prewencyjne w zakresie przygotowania Harcerskiego Ośrodka Wypoczynkowego w Smerzynie do letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży. Ośrodek w Smerzynie, przez cały okres wakacyjny, przyjmuje grupy wypoczywające i dla każdej z nich były i będą prowadzone przez strażaków pogadanki dotyczące bezpiecznego wypoczynku na obszarach leśnych. Koloniści zapoznawali się także ze sprzętem, będącym na wyposażeniu samochodów gaśniczych. Odwiedziny w obozach harcerskich odbywały się także z udziałem
policjantów i służby leśnej.


Pożegnanie z służbą

W dniu 28 czerwca 2018 r. podczas uroczystej zmiany służby, z mundurem pożegnał się st. ogn. Remigiusz Pakulski – d-ca zastępu zmiany III, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie. W trakcie 20 lat służby strażak ten z powierzonych obowiązków wywiązywał się nienagannie. Brał wielokrotnie udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych ratując mienie oraz niejednokrotnie życie ludziom zagrożonym przez pożary i inne klęski żywiołowe. Swoją głęboką wiedzą zawodową, postawą, kulturą osobistą i zdyscyplinowaniem zyskał dużą sympatię i poszanowanie zarówno w relacjach koleżeńskich jak i w relacjach przełożony - podwładny. Dziękując mu za ofiarną służbę, życzymy dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, a także spełnienia najskrytszych marzeń.
Dnia 24 maja 2018 roku na płycie Żnińskiego rynku odbyły się uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka.

Wśród zaproszonych gości byli m. in.Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak, Pan Ryszard Kierzek radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii oraz prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, oraz wielu innych przedstawicieli służb i jednostek współpracujących z KPPSP Żninie.

Podczas uroczystości wręczono funkcjonariuszom awanse na wyższe stopnie służbowe.Dokonano także wręczenia nagród w uznaniu za zasługi w pełnionej służbie.
Na koniec uroczystości można było zobaczyć pokaz musztry paradnej w wykonaniu klasy mundurowej Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie.Link do filmu 


STOP POŻAROM TRAW
zapoznaj się z ciekawymi materiałami które znajdują sie poniżej
oraz z informacjami dotyczącymi prawnych skutków wypalania traw
tutaj
Zakończenie kursu technicznego dla OSP

W dniu 29 marca br. odbył się egzamin kończący szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP. Pierwsza część egzaminu obejmowała sprawdzenie wiedzy teoretycznej nabytej podczas zajęć. Druga część obejmowała ćwiczenie praktyczne.
Wszyscy uczestnicy kursu dopuszczeni do egzaminu końcowego uzyskali wyniki pozytywne, czego im gratulujemy i życzymy, aby nabyte w jego trakcie umiejętności przydały się w codziennej służbie. Tym samym nasza jednostka wzbogaciła się o kolejnych dziesięciu druhów z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem do pełnienia służby na rzecz mieszkańców naszego powiatu.


Ogólnopolska zbiórka krwi "SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ"
W dniu 17.03.2018 roku druhowie OSP z terenu gminy Rogowo oddali łącznie 21,150 litrów krwi w ramach akcji Spokrewnieni Służbą.

Druhowie Ci są skupieni w Klubie Honorowych Dawców Krwi PCK „Strażak” działającym przy Zarządzie Gminnym ZOSP RP w Rogowie.


PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY Z PAŁUCKIM WOPR.


W dniu 19 marca 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Żninie podpisano porozumienie o współpracy tutejszej komendy z pałuckim WOPR w Żninie. Porozumienie ma na celu poprawę bezpieczeństwa zakresu ratownictwa wodnego na terenie powiatu żnińskiego. 
Porozumienie podpisali Komendant Powiatowy PSP w Żninie st.bryg. Grzegorz Rutkowski i Prezes Pałuckiego WOPR Paweł Bołka.W ramach akcji "Bezpieczne Ferie" dnia 6 lutego br. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Żninie przeprowadzono prelekcję dla dzieci i nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Podczas spotkania przedstawiono prezentację multimedialną informującą o sposobach bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych oraz zasadach zachowania się na lodzie. Ponadto zaprezentowano materiał związany z akcją prewencyjną „Czad i Ogień, obudź czujność”, zaprezentowano czujkę tlenku węgla i gaśnicę domową. Dzieci i młodzież miały również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy i użycia defibrylatora treningowego. Ogółem w spotkaniu brało udział 51 uczniów i 11 nauczycieli.Z dniem 31 stycznia 2018 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę asp. sztab. inż. Mariusz Plaskaty - Dowódca Zmiany II w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Żninie. Oficjalne pożegnanie świeżo upieczonego emeryta nastąpiło podczas zmiany służby w obecności kadry Komendy Powiatowej PSP. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową pracę i służbę oraz życzymy dalszych sukcesów zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym.


Bezpieczeństwo na lodzie

W dniu 25 stycznia 2018 roku strażacy z KPPSP Żnin wraz z policjantami KPP Żnin zorganizowali szkolenie i pokazy z zakresu zachowania się nad akwenami wodnymi w sezonie zimowym. W akcji prewencyjnej uczestniczyło 180 uczniów klas od 4 do 6 ze Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Żninie. 

Uczniom zwrócono uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności podczas zimowych zabaw na świeżym powietrzu. Strażacy przestrzegali o podstawowej zasadzie: „nie ma bezpiecznego lodu na jeziorze, stawie, czy rzece”. Bezpiecznie jest tylko na lodowiskach i specjalnie przygotowanych ślizgawkach. Przedstawiono także słuchaczom jak wygląda akcja ratownicza prowadzona z użyciem profesjonalnego sprzętu oraz w jaki sposób można się ratować we własnym zakresie w przypadku załamania się tafli lodowej pod nogami.

Pamiętaj, gdy wpadłeś do wody:
1. Zawsze oszczędzaj siły, staraj się nie panikować.
2. Wołaj o pomoc, gdy kogoś widzisz w pobliżu.
3. Zwiększ maksymalnie powierzchnię ciała rozkładając się na powierzchni lodu, NIE WSTAWAJ.
4. Zmierzaj w kierunku z którego przyszedłeś.
5. Pomóż sobie przygodnym sprzętem (plecak, szal, lina, gałąź, drabina)

Strażacy z KPPSP Żnin życzą wszystkim bezpiecznego wypoczynku podczas zbliżających się ferii zimowych.


Podsumowanie 2017 roku.

W dniu 24 stycznia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Żninie odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu działalności ratowniczej, prewencyjnej i szkoleniowej KP realizowanej w 2017 roku. Poszczególne działania szczegółowo przedstawiał Komendant Powiatowy PSP w Żninie st. bryg. Grzegorz Rutkowski.

Przedstawiono również prezentację poświęconą działaniom związanym z usuwaniem skutków przejścia nawałnicy przez powiat żniński w sierpniu 2017 roku.

Obecni na spotkaniu mogli się również zapoznać z prezentacją związaną z planem wykonania sali edukacyjnej „Ognik”, w której realizowane będą teoretyczne oraz praktyczne zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-IV szkół podstawowych, gdzie dzieci w czasie zajęć będą miały sposobność zapoznać się z zagrożeniami oraz zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia . „Ognik” powstanie w jednym z pomieszczeń KP PSP w Żninie.

Końcowym epizodem spotkania było przedstawienie przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Janusza Halaka prezentacji związanej z działalnością KW PSP w Toruniu.

W spotkaniu udział wzięli: Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Starosta Żniński, Burmistrzowie, Wójtowie, przedstawiciel policji, nadleśnictwa Gołąbki, samorządów, Wojska Polskiego, dyrektor PCZ, prezes Zarządu OP ZOSP RP w Żninie, Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Weterynarii.Ćwiczenia przygotowujące do działań w warunkach zimowych.

W dniu 14 grudnia 2017 roku na terenie powiatu żnińskiego odbyły się ćwiczenia prowadzone w ramach akcji przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań w warunkach zimowych.
 W ich realizacji łącznie uczestniczyło 11 zastępów – 52 strażaków,  w tym 7 zastępów OSP. Symulowane zdarzenie miało na celu doskonalenie prowadzenia działań ratowniczych podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, sprawdzenie działania systemu łączności alarmowania i dowodzenia oraz przygotowania sprzętu technicznego jednostek ochrony przeciwpożarowej do realizacji działań w okresie zimowym.


„Czad to prawdziwy zabójca. Potrzebuje tylko jednej szansy”
Ruszyła druga edycja kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność!” przygotowanej przez MSWiA.

Awanse na wyższe stopnie służbowe w Komendzie Powiatowej w Żninie

W dniu 27.11.2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Żninie odbyła się uroczysta zbiórka związana z wręczeniem awansów na wyższe stopnie służbowe. Łącznie awansowanych zostało 8 funkcjonariuszy KP PSP w Żninie (korpus oficerski – 1, korpus aspirancki – 2, korpus podoficerski – 6).


Szkolenie Komendantów Gminnych OSP i Naczelników OSP z terenu powiatu żnińskiego. 

W dniu 22 listopada 2017 roku na terenie Komendy Powiatowej PSP w Żninie odbyło się szkolenie dla Komendantów Gminnych OSP i Naczelników OSP . Uczestniczyło w nim 40 druhów. Kadrę prowadzącą szkolenie stanowili: st. bryg. Grzegorz Rutkowski- Komendant Powiatowy PSP w Żninie, mł. bryg. Sławomir Reszkowski- p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żninie oraz mł. bryg. Paweł Filipiak – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego.
       Tematyka szkolenia obejmowała: podsumowanie szkoleń realizowanych w 2017 roku  i potrzeb szkoleniowych na rok 2018, prowadzenie szkoleń z zakresu KPP i recertyfikację szkoleń, zasady prowadzenia dokumentacji osobowej członków OSP, bieżących rozliczeń środków z dotacji KSRG i MSWiA, podsumowanie inspekcji gotowości bojowej i koncentracji gminnych, przygotowanie pojazdów i budynków OSP do okresu zimowego, tematykę bieżącej aktualizacji danych w programie SWD_ST, bieżące naprawy systemu alarmowania DSP, sposoby wykorzystania środków na zakup paliwa przekazanych przez ORLEN i BP, tematykę związaną ze zbyt małą ilością druhów przeszkolonych w komorze dymowej oraz zasad dot. stwierdzania zgonu na terenie akcji przez osoby do tego nieuprawnione.
           Dodatkowo poruszono wszystkie bieżące tematy związane z funkcjonowaniem
jednostek OSP na terenie powiatu żnińskiego oraz zaprezentowano materiał szkoleniowydotyczący nawałnic jakie przeszły nad powiatem żnińskim w sierpniu 2017 roku. 


Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP 
22 listopada 2017 r. zakończyło się organizowane przez Komendę Powiatową PSP w Żninie „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”, które rozpoczęło się 16 września 2017 r. Wzięli w nim udział druhny i druhowie z jednostek OSP z terenu powiatu żnińskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem „System Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 r. przez KG PSP. Kadrę dydaktyczną stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Żninie. Część szkolenia związaną z zasadami kierowania ruchem drogowym przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Żninie.
             Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych
czynności ratowniczo- gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych
czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła m.in: pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działań prowadzonych podczas pożarów, powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
         22 listopada 2017 r. komisja egzaminacyjna powołana przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyły 33 osoby, w tym 8 kobiet. 


Z okazji Święta Niepodległości rusza Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP


- Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP – powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji. 
MSWiA opracowało miniprzewodnik zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego.
Publikacja wskazuje różnice między flagą a barwami narodowymi. Przypomina, że na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne na barwach narodowych i o tym powinien wiedzieć każdy polski kibic. W miniprzewodniku są także opisane błędy popełniane najczęściej podczas śpiewania Hymnu RP. Dowiadujemy się m. in. dlaczego powinniśmy śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy, a nie póki my żyjemy, jak ojciec mówi do Basi i co zrobimy… przez morze. Jest pełen tekst Mazurka Dąbrowskiego i nuty.

- Biało-czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego pomogły przetrwać czasy rozbiorów. Oznaczają dla nas dumę i wolność. Jesteśmy do nich mocno przywiązani.Flaga i hymn są z nami we wszystkich ważnych chwilach. Szanujmy je. - dodał minister Mariusz Błaszczak.

Miniprzewodnik jest streszczeniem dwóch poradników wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Biało-Czerwona” i „Hymn Polski”. Miniprzewodnik i poradniki w pełnej wersji są dostępne dla każdego do czytania i samodzielnego wydrukowania na www.mswia.gov.pl Cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród organizatorów imprez, samorządowców, chórzystów, uczniów i nauczycieli. Ze strony MSWiA pobrano je już blisko 100 tysięcy razy.

Link do poradnika „Biało-Czerwona”-http://www.mswia.gov.pl/download/1/30122/wyd2dodruku.pdf

Link do poradnika „Hymn Polski” - https://www.mswia.gov.pl/download/1/31097/broszuraHymnnowy.pdf

Link do spotu pt. „Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe” - https://youtu.be/LfDv3yi5IrM

link do miniprzewodnika - https://mswia.gov.pl/ftp/MINIPRZEWODNIK__MSWiA_DO_CZYTANIA.pdf

NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP

    W dniu 03 i 10 listopada 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Grzegorz Rutkowski oraz p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP mł.bryg. Sławomir Reszkowski, w obecności Dowództwa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Żninie podczas zmiany służby, wręczyli nagrody pieniężne Komendanta Głównego PSP za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych dla następujących strażaków: st.asp. Michał Kuczma, st.asp. Krzysztof Serafin i mł.kpt. Marcin Szulc. Wszyscy wyróżnieni strażacy na co dzień pełnią służbę na stanowiskach Zastępców Dowódców Zmian w JRG Żnin.


Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka zatytułowaną „Hymn Polski”
Poradnik pozwoli zrozumieć znaczenie słów Mazurka Dąbrowskiego, czytelnik pozna historię powstania oraz dowie się o najczęściej popełnianych błędach podczas wykonywania hymnu. 

plik do pobrania


Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Komendzie        Powiatowej PSP
 
Podczas wizyty uczestnicy zapoznali się  kampania społeczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo”, której głównym celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem – w domu, w szkole, na wycieczkach i piknikach, podczas wypoczynku w górach i nad wodą, jazdy na rowerze itd. 

                                              zobacz więcej 23 marca 2017 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Żninie odbyło się szkolenie dla nauczycieli Powiatu Żnińskiego.
Pierwsza część szkolenia dotyczyła prowadzonej kampanii informacyjnej MSWiA „Czad i ogień – Obudź czujność”, oraz „Stop pożarom traw” mającej na celu podniesienie świadomości społecznej o przyczynach i skutkach powstawania pożarów i zatruć tlenkiem węgla.
Podczas drugiej części szkolenia można było wysłuchać wykładu dr hab. Jacka Pyżalskiego profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat ,,Co działa, kiedy nic nie działa? Jak radzić sobie z sytuacjach trudnych wychowawczo?”.  W szkoleniu brało udział w sumie 110 nauczycieli z Powiatu Żnińskiego.

                             zobacz więcej 

Numery telefonów alarmowych:

· 112 – Telefon alarmowy
· 998 – Straż Pożarna
· 997 –  Policja
· 999 – Pogotowie Ratunkowe