Dnia 8 stycznia w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2019” oddana do użytkowania z końcem ubiegłego roku sala edukacyjna Ognik gościła kolejną grupę odwiedzających. Tym razem byli to uczniowie z Zespołu Szkól Specjalnych w Żninie.

33 młode osoby zdobywały wiedzę z zakresu prewencji ochrony przeciwpożarowej i bezpiecznego spędzania czasu podczas zbliżających się ferii zimowych. Poruszono także zagadnienia z zakresu zgłaszania zauważonych zdarzeń do służb ratunkowych, oraz udzielania przedmedycznej pomocy ratunkowej. Na koniec zajęć biorący udział w zajęciach otrzymali certyfikaty.


KP PSP Żnin - przekazywanie kalendarzy PSP
do szkół

W dniach od 3 do 18 grudnia 2018 roku kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie wraz z wyznaczonymi oficerami prowadziło cykl spotkań w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie powiatu żnińskiego. Przekazywane były kalendarze PSP na rok 2019. Łącznie kalendarze przekazano do 33 placówek oświatowych. W prowadzonych pogadankach udział wzięło 491 uczniów i 165 nauczycieli. Pogadanki w szkołach przeprowadzono w ramach bieżących kampanii społecznych: „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny” oraz „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”. Zaprezentowano czujki tlenku węgla oraz gaśnice domowe. Zwrócono uwagę na zachowanie bezpieczeństwa w okresie zimowym (np. zagrożenia na zamarzniętych akwenach wodnych). Uczulono nauczycieli i młodzież na zagrożenia wynikające z odpalania fajerwerków w okresie sylwestrowo noworocznym. Omówiono i szczegółowo przedstawiono tegoroczne konkursy kalendarzowe, zachęcając nauczycieli i uczniów do wzięcia w nich udziału.


Uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Świątkowie.

W piątek 14 grudnia 2018 r. w Świątkowie odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania jednostce OSP Świątkowo samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3/29 Renault D 14 High K P 4x4 280.
Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się na placu przed remizą OSP w Świątkowie. Przy licznie zgromadzonych mieszkańcach i gościach, nastąpiło złożenie meldunku gotowości do rozpoczęcia uroczystości z okazji poświęcenia samochodu pożarniczego. Następnie przy odegranym hymnie państwowym została wciągnięta flaga na maszt.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, m.in.: Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, nadbrygadier Janusz Halak – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Zbigniew Jaszczuk – Starosta Żniński, Józefa Błajet – Przewodnicząca Rady Powiatu, kadra kierownicza KP PSP w Żninie na czele z Komendantem Powiatowym PSP w Żninie st. bryg. Grzegorzem Rutkowskim, ks. Piotr Gogolewski – kapelan strażaków powiatu żnińskiego, ks. Tadeusz Galicz – proboszcz parafii p.w. św. Trójcy w Świątkowie, druh Bogdan Makowski – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Żninie, druh Andrzej Witkowski – członek zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu, Teresa Rusiewicz – sołtys Świątkowa, druh Andrzej Witkowski – Komendant Gminny OSP Janowiec Wlkp., przedstawiciele GAZ-SYSTEM, członkowie OSP Świątkowo.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było poświęcenie samochodu strażackiego przez kapelana powiatowego strażaków ks. Piotra Gogolewskiego oraz miejscowego proboszcza ks. Tadeusz Galicza.
Przekazania kluczyków dokonali: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP - nadbrygadier Janusz Halak, Burmistrz Janowca Wlkp. – Leszek Grzeczka. Kluczyki odebrali Prezes i Naczelnik jednostki OSP Świątkowo. Prezes OSP Świątkowo druh Tadeusz Ratajczak podkreślił, iż otrzymany samochód jest efektem starań wielu osób i instytucji oraz wyraził w imieniu wszystkich druhów OSP Świątkowo wdzięczność i serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania przez jednostkę samochodu pożarniczego.

Po uroczystym przekazaniu samochodu, głos zabrali zaproszeni goście. Pogratulowali strażakom nowego nabytku i podziękowali za całokształt pracy, za poświęcenie, zaangażowanie, podkreślając rangę strażaka i doceniając ich wysiłek.


Otwarcie sali edukacyjnej ,,Ognik”

W dniu 14 grudnia 2018 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie nastąpiło uroczyste otwarcie sali edukacyjnej ,,Ognik”. W uroczystym otwarciu sali wzięli udział: nadbryg. Janusz Halak – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Pan Lech Kubera – przedstawiciel Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, Pan Zbigniew Jaszczuk – Starosta Żniński, Burmistrzowie i Wójtowie wszystkich gmin powiatu żnińskiego, st. bryg. Grzegorz Rutkowski – Komendant Powiatowy PSP w Żninie, przedstawiciele firm wspomagających powstanie inwestycji, a także przedstawiciele milusińskich – dzieci z Przedszkola „U Boba” w Żninie, którym między innymi dedykowana jest ta sala.

Przedmiotowa sala jest elementem Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach ,,Bezpieczna+”, którego jednym z obszarów jest tworzenie warunków prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki PSP praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności przeciwpożarowego, a także promującego bezpieczne zachowania w różnych środowiskach i okolicznościach pobytu dzieci i młodzieży.
„Ognik” to sala edukacyjna, gdzie specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej będą przekazywać dzieciom wiedzę oraz informacje dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

Po okolicznościowych przemowach, nastąpiło oficjalne otwarcie sali edukacyjnej poprzez symboliczne przecięcie wstęgi. Następnie odbyła się pierwsza lekcja podczas, której dokonano prezentacji programu bezpieczeństwa dla grupy przedszkolaków w toku którego dzieci m.in. obejrzały filmy edukacyjne, poznały zagrożenia mogące występować w domu i w szkole. Ponadto, przedstawiono sposób bezpiecznego postępowania podczas ewakuacji i powiadamiania służb ratunkowych. Prowadzone dla dzieci zajęcia w dużym stopniu wpłyną na zmianę postaw dzieci i wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.


Szkolenie naczelników jednostek OSP powiatu  żnińskiego 

W dniu 29 listopada 2018 roku w budynku KP PSP w Żninie odbyło się szkolenie Naczelników OSP z terenu powiatu żnińskiego. W czasie spotkania poruszano tematy związane z działalnością operacyjną, m.in. sprawa rozliczania środków finansowych KSRG, MSWiA, Funduszu Sprawiedliwości; szkoleń członków OSP realizowanych w 2018 roku; potrzeb szkoleniowych na 2019, problemów podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, a dopełnieniem realizowanej tematyki było praktyczne wykorzystanie urządzeń AED.
Zreferowano również „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”. W czasie trwania szkolenia zaprezentowano także akcję „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, którą szczegółowo przedstawił mł. asp. Daniel Osmański.

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.


Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. .Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszyW czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność". 

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę


Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.
W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.


Ćwiczenia - SALINEX 

W dniu 25 października 2018 roku na terenie zakładu dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej SALINEX Sp. z o.o. ul. Gazowa 14 w Piechcinie, zgodnie z Rozkazem Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, odbyły się ćwiczenia praktyczne dla sił i środków ochrony przeciwpożarowej przewidzianych do działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
       W ćwiczeniach brały udział siły i środki z terenu powiatu żnińskiego i inowrocławskiego. Scenariusz ćwiczeń zakładał, iż doszło do rozszczelnienia się cysterny z propan – butanem podczas jej rozładunku a następnie do zapalenia wydobywającego się z niej gazu. W wyniku tego zdarzenia doszło do silnego nagrzewania się dennic zbiorników magazynowych. Celem działań było ograniczenie wpływu promieniowania cieplnego i skuteczne chłodzenie dennic i płaszcza zbiorników. W działaniach brało udział 16 zastępów gaśniczych oraz 80 ratowników. Zamiar taktyczny zakładał podanie 4 prądów wody z działek przenośnych oraz postawienie kurtyn wodnych. Zadanie udało się przez zamierzony okres czasu, zrealizować. Równolegle do prowadzonych działań związanych z podawaniem intensywnych prądów wody, dokonano ewakuacji uczniów i pracowników pobliskiej szkoły.

autor tekstu: mł.bryg. W. Ulatowski, zdjęcia: KP PSP Żnin.


Jubileusz 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie 

20 października 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Barcinie obchodziła jubileusz 150-lecia jednostki. Przypadł on w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, więc i sama uroczystość miała podniosły charakter.

        Gospodarzami uroczystości jubileuszowych byli: Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie druh Bogdan Makowski oraz Burmistrz Barcina Michał Pęziak. To ważne dla lokalnej społeczności wydarzenie, zaszczycili swoją obecnością: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Kierzek, Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu, druh Zdzisław Dąbrowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żninie st. bryg. Grzegorz Rutkowski, oraz wielu innych znamienitych gości, którzy od lat wspierają działalność barcińskich strażaków ochotników.
          Program uroczystości przewidywał m.in. mszę świętą odprawioną w intencji strażaków i ich rodzin, po której nastąpił przemarsz pododdziałów z kościoła do Miejskiego Domu Kultury w Barcinie, gdzie odbyła się oficjalna część jubileuszu. Przedstawiono rys historyczny barcińskiej jednostki oraz wręczono odznaczenia i podziękowania szczególnie wyróżniającym się druhom i druhnom. Zaproszeni goście uświetnili całą uroczystość swoimi wystąpieniami oraz przemówieniami. Zostały odczytane listy gratulacyjne, w których były zamieszczone życzenia i słowa uznania za pełnioną służbę dla strażaków OSP w Barcinie. 
       Zaprezentowana została również wystawa fotograficzna przedstawiająca barcińskich strażaków na przestrzeni minionych lat oraz makieta wizualizująca projekt nowej remizy. Ostatnim akcentem strażackiego święta był występ orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Kcyni.


Opracowanie: mł.bryg. Sławomir Reszkowski KP PSP Żnin
Zdjęcia: mł.asp. Daniel Osmański KP PSP Żnin

UROCZYSTE OTWARCIE REMIZY STRAŻACKIEJ DLA OSP ŻNIN 


W dniu 13 października 2018 roku o godz. 15 00 odbyło się uroczyste otwarcie Remizy Strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żninie. Wyremontowany i zmodernizowany budynek do niedawna służył strażakom Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, którzy w 2016 roku przenieśli się do nowej siedziby przy ul. Dąbrowskiego14. 
Po uroczystym podniesieniu flagi związkowej została przedstawiona krótka historia powstania OSP Żnin. Następnie głos zabrali zaproszeni goście między innymi Burmistrz Żnina Pan Robert Luchowski i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żninie Pan mgr inż. st. bryg. Grzegorz Rutkowski, którzy wraz z innymi gośćmi złożył na ręce Prezesa OSP Żnin Pana Marka Zwolankiewicza liczne gratulacje oraz okolicznościowe upominki. 

W dalszej części uroczystości siedziba została poświęcona przez ks. Tadeusza Nowaka Proboszcza parafii pod wezwaniem św. Floriana i ks. Piotra Gogolewskiego proboszcza parafii św. Mikołaja, w Gąsawie który jest kapelanem pałuckich strażaków.

Po ceremonii przecięcia wstęgi symbolizującej otwarcie remizy naczelnik OSP Żnin Pan Marek Zwolankiewicz zaprosił wszystkich zaproszonych gości i przybyłe delegacje do zwiedzania obiektu.

UROCZYSTE OBCHODY DNI GĄSAWY I JUBILEUSZ 110-LECIA OSP GĄSAWA

        Uroczyste obchody Dni Gąsawy połączone z jubileuszem 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsawie rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Mikołaja w Gąsawie w dniu 28.09.2018 r., po zakończeniu której uczestnicy przeszli na skwer pomiędzy kościołem i rynkiem, gdzie został odsłonięty i poświęcony obelisk poświęcony mieszkańcom z terenu gminy Gąsawa, walczących o wolność Ojczyzny.


PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA OSP Z POWIATU ŻNIŃSKIEGO- 
FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

       W miesiącach sierpniu i wrześniu 2018 roku na terenie poszczególnych gmin powiatu żnińskiego odbywały się uroczyste przekazania sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP. Sprzęt ten zakupiony został z Projektu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
  W przekazaniu sprzętu udział brali włodarze gmin, samorządowcy powiatowi i gminni, przedstawiciele Zarządów Gminnych ZOSP RP z terenu powiatu żnińskiego oraz kierownictwo Komendy.
Pokazy pierwszej pomocy na Pałuckich Targach Rolnych

W dniu 25 sierpnia 2018r.podczas Pałuckich Targów Rolnych Komenda Powiatowa PSP Żnin wraz z druhami OSP Piechcin brała udział w wspieraniu kampanii DKMS, w której to strażacy dołączyli do rejestru dawców szpiku oraz uczestniczono w oddaniu krwi w mobilnym punkcie pobierania z RCKiK Bydgoszcz.
Przy stanowisku Komendy Powiatowej PSP Żnin można było się zapoznać z zasadami udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia oraz sprawdzić swoje umiejętności na fantomach medycznych wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) czy też ewakuacje poszkodowanego.
MDP 2018

W dniach 05 – 15.08.2018 r. członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu żnińskiego (jednostki OSP Janowiec Wlkp. oraz OSP Żnin) wraz z opiekunami uczestniczyli w obozie szkoleniowym na terenie Harcerskiego Obozu Wypoczynkowego w Smerzynie gm. Łabiszyn. Organizacja letniego wypoczynku połączonego ze strażackim szkoleniem była możliwa dzięki finansowemu wsparciu ze środków Komendy Głównej PSP.

Sędzia-strażak z KP PSP Żnin uratował życie piłkarzowi

Sekcyjny mgr Marcin Liana służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełni od 2013 roku. Aktualnie zajmuje stanowisko młodszego ratownika. Sekcyjny Marcin Liana jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Przez 15 lat był nauczycielem wychowania fizycznego. Od 1999 roku jest sędzią piłki nożnej.


Szkolenie na obozie harcerskim

W miesiącach czerwcu i lipcu, strażacy ze żnińskiej Komendy, prowadzili działania prewencyjne w zakresie przygotowania Harcerskiego Ośrodka Wypoczynkowego w Smerzynie do letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży. Ośrodek w Smerzynie, przez cały okres wakacyjny, przyjmuje grupy wypoczywające i dla każdej z nich były i będą prowadzone przez strażaków pogadanki dotyczące bezpiecznego wypoczynku na obszarach leśnych. Koloniści zapoznawali się także ze sprzętem, będącym na wyposażeniu samochodów gaśniczych. Odwiedziny w obozach harcerskich odbywały się także z udziałem
policjantów i służby leśnej.


Pożegnanie z służbą

W dniu 28 czerwca 2018 r. podczas uroczystej zmiany służby, z mundurem pożegnał się st. ogn. Remigiusz Pakulski – d-ca zastępu zmiany III, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie. W trakcie 20 lat służby strażak ten z powierzonych obowiązków wywiązywał się nienagannie. Brał wielokrotnie udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych ratując mienie oraz niejednokrotnie życie ludziom zagrożonym przez pożary i inne klęski żywiołowe. Swoją głęboką wiedzą zawodową, postawą, kulturą osobistą i zdyscyplinowaniem zyskał dużą sympatię i poszanowanie zarówno w relacjach koleżeńskich jak i w relacjach przełożony - podwładny. Dziękując mu za ofiarną służbę, życzymy dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, a także spełnienia najskrytszych marzeń.

STOP POŻAROM TRAW
zapoznaj się z ciekawymi materiałami które znajdują sie poniżej
oraz z informacjami dotyczącymi prawnych skutków wypalania traw
tutaj

„Czad to prawdziwy zabójca. Potrzebuje tylko jednej szansy”
Ruszyła druga edycja kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność!” przygotowanej przez MSWiA.


Z okazji Święta Niepodległości rusza Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP


- Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP – powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji. 
MSWiA opracowało miniprzewodnik zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego.
Publikacja wskazuje różnice między flagą a barwami narodowymi. Przypomina, że na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne na barwach narodowych i o tym powinien wiedzieć każdy polski kibic. W miniprzewodniku są także opisane błędy popełniane najczęściej podczas śpiewania Hymnu RP. Dowiadujemy się m. in. dlaczego powinniśmy śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy, a nie póki my żyjemy, jak ojciec mówi do Basi i co zrobimy… przez morze. Jest pełen tekst Mazurka Dąbrowskiego i nuty.

- Biało-czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego pomogły przetrwać czasy rozbiorów. Oznaczają dla nas dumę i wolność. Jesteśmy do nich mocno przywiązani.Flaga i hymn są z nami we wszystkich ważnych chwilach. Szanujmy je. - dodał minister Mariusz Błaszczak.

Miniprzewodnik jest streszczeniem dwóch poradników wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Biało-Czerwona” i „Hymn Polski”. Miniprzewodnik i poradniki w pełnej wersji są dostępne dla każdego do czytania i samodzielnego wydrukowania na www.mswia.gov.pl Cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród organizatorów imprez, samorządowców, chórzystów, uczniów i nauczycieli. Ze strony MSWiA pobrano je już blisko 100 tysięcy razy.

Link do poradnika „Biało-Czerwona”-http://www.mswia.gov.pl/download/1/30122/wyd2dodruku.pdf

Link do poradnika „Hymn Polski” - https://www.mswia.gov.pl/download/1/31097/broszuraHymnnowy.pdf

Link do spotu pt. „Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe” - https://youtu.be/LfDv3yi5IrM

link do miniprzewodnika - https://mswia.gov.pl/ftp/MINIPRZEWODNIK__MSWiA_DO_CZYTANIA.pdf


Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka zatytułowaną „Hymn Polski”
Poradnik pozwoli zrozumieć znaczenie słów Mazurka Dąbrowskiego, czytelnik pozna historię powstania oraz dowie się o najczęściej popełnianych błędach podczas wykonywania hymnu. 

plik do pobrania
Numery telefonów alarmowych:

· 112 – Telefon alarmowy
· 998 – Straż Pożarna
· 997 –  Policja
· 999 – Pogotowie Ratunkowe